Jaarverslag 2021

 

 

 

STICHTING ZORG AAN ZEE

DEN HELDER

 

 

VERSLAG 2021

BEGROTING 2022

 

Den Helder, juli 2022

 

 

Algemeen:

 Duinroosstraat 170

1783 GN Den Helder

telefoon 0223-612175

KvK 37102492

Opgericht 28 juni 2002, gewijzigd 9 augustus 2018.

website www.zorgaanzee.nu                     Mail info@zorgaanzee.nu

 

Missie

Wij bieden deskundige zorg in een huiselijke omgeving aan mensen die palliatieve terminale zorg of in een specifiek behandeltraject tijdelijke zorg nodig hebben. De gast behoudt ten allen tijde de eigen regie.

 

Visie

Stichting Zorg aan Zee biedt zorg in een warme en huiselijke sfeer, waarbij wij liefdevolle en oprechte aandacht hebben voor onze gasten en diens naasten en de dingen die zij belangrijk vinden. We hebben respect voor ieders eigenwaarde. We zijn een tolerante organisatie, waar ieder mens - van coördinator tot vrijwilliger, van verpleegkundige tot gast - kleuring geeft aan de dag. Gasten kunnen worden opgenomen onafhankelijk van hun afkomst, geaardheid, inkomen of levensbeschouwing.

 

Inleiding

Ook in 2021 hield het COVID-19 virus  de wereld in haar greep en tijdens een groot deel van het jaar lag het maatschappelijke leven stil en bevond Nederland zich meerdere keren in enige vorm van lock down. Als klap op de vuurpijl werd op 23 januari 2021 een avondklok ingesteld. De maatregelen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waren er op gericht om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook voor de Stichting Zorg aan Zee had dat consequenties, maar uitgangspunt is altijd geweest dat de zorg voor onze gasten kon worden voortgezet. Onze eigen stringente maatregelen hadden tot doel om medewerkers en vrijwilligers te beschermen zodat de zorg door kon gaan. Terugkijkend kan worden gesteld dat dit is gelukt. Naast hospicezorg voor 112 gasten bood Zorg aan Zee ook gastzorg aan 30 gasten.

 

Indrukwekkend en tegelijkertijd hartverwarmend is en blijft de inzet van de vrijwilligers, ongeacht COVID19. Samen met de coördinatoren, verpleegkundigen en de huishoudelijke medewerkers bleken zij ook dit jaar weer onmisbaar voor de liefdevolle zorg die wij in ons huis geven.

 

 Samenstelling bestuur

  • W.P. Nieland            voorzitter
  • J.A.M. Ramaekers   secretaris
  • Kisteman                  penningmeester
  • Schop                       lid
  • G.M. Tans                 lid
  • Lesterhuis                lid

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd. Voor de lopende zaken komen voorzitter, penningmeester en secretaris in de periode tussen de bestuursvergaderingen bijeen. Voor het beleid ten aanzien van COVID-19 is een ad hoc commissie benoemd.

 

 Coördinatoren: 

  • A.M. Hoedjes
  • Veenstra-Jansma

De beide coördinatoren en hun vervangers vervulden hun taken op een voortreffelijke manier en ontvingen hiervoor vele blijken van dankbaarheid van de zijde van de gasten en hun nabestaanden. Tijdens de afwezigheid van Anita Hoedjes is tijdelijk Esther de Kort tot volle tevredenheid vanuit Omring gedetacheerd als interim-coördinator. Ook besteedden zij veel aandacht aan het wel en wee van vrijwilligers en verplegend personeel van Omring waardoor de “bijna thuis”-sfeer stond als een huis.

 

Professionele zorg

Thuiszorgorganisatie Omring leverde ook dit jaar weer de verpleegkundige zorg aan onze gasten. De dienstverleningsovereenkomst 2020 wordt in 2021 gecontinueerd met dien verstande dat de financiële verrekening is bijgesteld.

 

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen Zorg aan Zee. Ook dit jaar waren zij weer onmisbaar.

Op 31 december 2021 had Stichting Zorg aan Zee Den Helder 141 vrijwilligers. Zorgvrijwilligers hielpen de verpleegkundigen, voerden soms huishoudelijke werkzaamheden uit en hadden zo nodig een luisterend oor voor onze gasten en hun naasten. Kookvrijwilligers zorgden voor lekkere maaltijden. Daarnaast waren er vrijwilligers die op een andere manier hun werkzaamheden vervulden zoals bij tuinonderhoud, bij de administratie, boodschappen doen, P.R. verzorgen, ICT onderhouden en zo mogelijk het organiseren van herdenkingsbijeenkomsten enz.

Gedurende het jaar zijn basis- en verdiepingstrainingen door COVID-19 op een laag pitje komen te staan. Het jaarlijks symposium is niet doorgegaan. Als alternatief voor het eindfeest zijn de vrijwilligers rond Kerst extra verwend met een uitgebreid kerstpakket.

 

Financiën

Zie hieronder.

 

Nazorg, communicatie, en relaties en ondersteuning

Nazorg

Vanwege COVID-19 konden de jaarlijkse herdenkingen voor nabestaanden van overleden gasten geen doorgang vinden. Zodra de beperkingen die gelden voorbij zijn, wordt gezocht naar een alternatief.

 

Interne communicatie

Ook hier moesten er alternatieven worden bedacht om de medewerkers geïnformeerd te houden over Zorg aan Zee, COVID-19 enz. Dit gebeurde noodgedwongen in kleine groepen of op individuele basis. Noodgedwongen zijn er meer nieuwsbrieven verstuurd en heeft het bestuur de medewerkers en vrijwilligers steeds per brief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en aanscherpingen in de maatregelen bij Zorg aan Zee.

 

Externe communicatie

In diverse weekbladen is berichtgeving verschenen over Zorg aan Zee. Speciale aandacht is besteed aan de werving van nieuwe vrijwilligers. Diverse posts op Facebook konden zich verheugen op een groot aantal likes en het aantal volgers groeit nog steeds.

 

Relaties en ondersteuning

Diverse middenstanders en bloembollenbedrijven  stelden wederom belangeloos producten en bloemen ter beschikking. Tevens ondersteunen veel particulieren de stichting met giften.                        

 

Pand/Veiligheid

Periodieke keuringen van BMI en brandblusmiddelen is uitbesteed aan een extern bedrijf en op orde. Hetzelfde geldt voor de keuring op legionella in de waterleidingen.

 

Resumé

Uit bovenstaande blijkt dat 2021 weer een bijzonder jaar was. Een spannend jaar vanwege COVID-19. De liefdevolle zorg en aandacht voor onze gasten is echter nooit in het gedrang geweest en wordt met onverminderd enthousiasme en professionaliteit gegeven door de vrijwilligers en medewerkers. Met bewondering en respect kan worden geconstateerd dat zij alweer het verschil maakten.

 

 

HETJAAR 2021 IN CIJFERS

Bezetting 2021

De gasten

2017      63 gasten opgenomen en 57 overleden.

2018      93 gasten opgenomen en 85 overleden c.q. naar huis of overgeplaatst.

2019     117 gasten opgenomen en 117 overleden c.q. naar huis of overgeplaatst

2020    108 gasten opgenomen en 106 overleden c.q. naar huis of overgeplaatst.

2021     112 gasten opgenomen en 112 overleden c.q. naar huis of overgeplaatst.

 

Gegevens over de opgenomen gasten

Aanmelding via

Huisarts          64

Thuiszorg         0                                           

Ziekenhuis      47

Overig               1

 

Geslacht

 

Vrouwen         61

Mannen          51

 

Opnameduur

Het totaal aantal verpleegdagen over 2021 kwam op 2.198 (2020 = 2.447) dagen. Ten opzichte van 2020 is er een lichte daling waarbij COVID-19 nog steeds een negatieve rol op de bezetting heeft.

Voor de bezetting gaan wij uit van 7 bedden is 100%, de overige 3 bedden zijn gastzorg.

De gemiddelde bezetting over het gehele jaar 2021 is 86,03% (2020 = 98,73%)

De gemiddelde opnameduur in 2021 was ca. 21 dagen. De langste periode was ca. 17 weken (116 dagen) en de kortste opname was 1 dag.


Per 31 december 2021 hebben we 7 gasten. In 2020 waren dit er 7.

Leeftijdsopbouw

                                    2021                2020   

< 50 jaar                       2                      1      

51 – 60 jaar                  9                     11

61 – 70 jaar                14                     18

71 – 80 jaar                35                    30

81 – 90 jaar                36                    30

> 90 jaar                     16                     18

 

Vervolg bezetting 2021

Woonplaats

                                               2021               2020

Den Helder                             78                    69

Huisduinen                                1                      0                                          

Julianadorp                              12                    15                  

Breezand/Anna Paulowna         4                      7                  

Schagen                                     0                      1                              

Wieringen                                   8                      5                              

Callantsoog                                2                      4

Den Burg                                    1                       1

Overig                                       6                     6      

 


Gastzorg       

In de tweede helft van 2018 is gestart met gastzorg. In de jaren 2020 en 2021 was één van de COVID-maatregelen het tijdelijk afschalen van gastzorg. Het effect hiervan was in 2020 groter dan in 2021. Daarbij komt dat  de vraag naar gastzorg in 2021 is gegroeid. Op 31 december 2021 zijn er geen gasten.

 

Aantallen:      

2018     7 gasten

2019    23 gasten

2020    17 gasten.

2021    30 gasten

 

Thuisinzet

Eind 2014 is Hospice Den Helder gestart met "Thuisinzet". In enkele gevallen werd de gast daarna nog opgenomen in het Hospice. Voor de invulling van de thuisinzet hebben wij een goed overleg met de  Omring.


Aantal inzetten:          2017                30

                                   2018                23       

                                   2019                  5

                                   2020                  0                   

                                    2021                 0

De thuiszorg is in 2019 behoorlijk terug gelopen en in 2020 geheel gestopt. Hier speelt ook duidelijk Covid-19. Tijdens deze periode willen wij onze vrijwilligers hiermee niet extra belasten.

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG

 

BALANS PER 31 DECEMBER  2021

 

Activa                                                                                                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaste activa                                       31-12-2021                31-12-2020

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en

Terreinen                                           €  1.121.903               € 1.175.103

Inventaris                                           €                2               €               2

Vervoermiddelen                               €         3.000               €        4.000    

 

Vorderingen

Nog te vorderen bedragen                 €       17.780               €      30.732

Rente                                                  €                0                €               0       

 

Debiteuren                                         €       22.500               €      27.500

 

Liquide middelen

Kas                                                     €        4.584               €        2.696                           

ING Zakelijke rekening                     €     218.974               €      52.672

RABO Zakelijke rekening                 €       15.582               €        7.548

ING Oran je Spaarrekening               €   498.138               €    499.708

RABO Vermogen Sparen                  €    230.123               €    230.000

 

                                                           €  2.132.586               € 2.029.961    

                                                            =========               =========

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Passiva                                              31-12-2021                 31-12-2020

Vermogen

Algemene reserve                          €   2.043.111              € 1.952.484

Bestemmingsreserve

 opleidingen                                     €         5.000              €       5.000

 

Totaal Vermogen                              €   2.048.111              € 1.967484

 

Voorzieningen

Voorziening voor

groot onderhoud                                €        60.000               €      40.000

 

Kortlopende schulden

Overige schulden                               €        24.475               €      32.477

                                                                                                                      

 

                                                           €   2.132.586              € 2.029.961    

                                                           =========               =========

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Staat van baten en lasten boekjaar 2021

 

 

                                          Realisatie        Begroting        Realisatie        Begroting

                                               2021               2021                2020                2022   

 

Totaal Baten                         514.451          463.000           467.970            490.000                                            

 

Totaal bedrijfskosten          432.921          422.000           427.921             446.200

 

 

Rentelasten                            - 1.726             -1.000               -292               -  1.000

                                                                                              

 

Resultaat                                80.626             40.000             39.757              42.800

                                            ======           ======          ====== ======

 

Resultaat voor                       144.826             92.000            102.557             107.000        

afschrijvingen           

 

 

Het bestuur stelt voor het resultaat 2021 als volgt te bestemmen:

Het resultaat van 2021 ad € 80.626 wordt als volgt verdeeld:

Toegevoegd aan de algemene reserve € 80.626.

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG

 Toelichting op de begroting 2022

 

OPBRENGSTEN                              €   490.000

 

Op basis van de gegevens 2020 en 2021 en onze verwachting voor 2022 zijn de opbrengsten vastgesteld.

Het enige vaste gegeven hierin is de post Bijdrage Ministerie van VWS ad € 325.500.

Dit bedrag is vastgesteld op basis van de aangeleverde gegevens 2018/2020.

 

Bedrijfskosten                                    €  446.200

Deze zijn vastgesteld op basis van de gegevens 2020 en 2021 alsmede de verwachtingen voor 2022.

Rentelasten                                        €    - 1.000

 

Door de banken wordt geen rente meer vergoedt op de rekening-courant en over de spaargelden in verband met saldopositie een negatieve rente berekend.

Resultaat                                            €    42.800

Het resultaat staat wel onder druk in verband met verlaging bijdrage zorgverlener, WMO en opleidingen. Daartegenover staat een hogere bijdrage van Ministerie van VWS. De kosten liggen hoger met name door de te verwachten hogere energiekosten.

 

 

 

Ondertekening: 

 

 

A.W.P. Nieland                      R.J.A.M. Ramaekers              A. Kisteman

Voorzitter                               Secretaris                               Penningmeester

 

 

                                                                      

 

Copyright 2022 Zorg aan Zee