Jaarverslag 2020

 

STICHTING ZORG AAN ZEE DEN HELDER 

 

VERSLAG 2020

BEGROTING 2021

                          

 

 

 Den Helder, februari 2021

 

 

 

Algemene gegevens.

Stichting Zorg aan Zee Den Helder

Duinroosstraat 170

1783 GN  Den Helder

KvK 37102492

Opgericht 28 juni 2002, gewijzigd 9 augustus 2018.

Website www.zorgaanzee.nu                     Mail info@zorgaanzee.nu

 

Missie

Wij bieden deskundige zorg in een huiselijke omgeving aan mensen die palliatieve terminale zorg of in een specifiek behandeltraject tijdelijke zorg nodig hebben. De gast behoudt te allen tijde de eigen regie.

Visie

Stichting Zorg aan Zee biedt zorg in een warme en huiselijke sfeer, waarbij wij liefdevolle en oprechte aandacht hebben voor onze gasten en diens naasten en de dingen die zij belangrijk vinden. We hebben respect voor ieders eigenwaarde. We zijn een tolerante organisatie, waar ieder mens - van coördinator tot vrijwilliger, van verpleegkundige tot gast - kleuring geeft aan de dag. Gasten kunnen worden opgenomen onafhankelijk van hun afkomst, geaardheid, inkomen of levensbeschouwing.

Inleidend

In 2020 sloeg het COVID-19 virus toe in de wereld en tijdens een groot deel van het jaar lag het maatschappelijke leven stil en bevond Nederland zich meerdere keren in enige vorm van lock down. Als klap op de vuurpijl werd op 23 januari 2021 een avondklok ingesteld. De maatregelen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waren er op gericht om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook voor de Stichting Zorg aan Zee had dat consequenties, maar uitgangspunt is altijd geweest dat de zorg voor onze gasten kon worden voortgezet. Onze eigen stringente maatregelen hadden tot doel om medewerkers en vrijwilligers te beschermen zodat de zorg door kon gaan. Terugkijkend kan worden gesteld dat dit is gelukt. Naast hospicezorg voor 108 gasten bood Zorg aan Zee ook gastzorg aan 17 gasten. Dat waren minder gasten dan in 2019 omdat met name het aantal bedden tijdelijk is verminderd tijdens de besmettingspieken van COVID-19. Door deze reductie kon eventuele uitval van personeel goed worden opgevangen.

Indrukwekkend en tegelijkertijd hartverwarmend is en blijft de inzet van de vrijwilligers, ongeacht COVID19. Samen met de coördinatoren, verpleegkundigen en de huishoudelijke medewerkers bleken zij ook dit jaar weer onmisbaar voor de liefdevolle zorg die wij in ons huis geven.

Samenstelling bestuur

- A.W.P. Nieland - voorzitter

- R.J.A.M. Ramaekers - secretaris

- A. Kisteman – penningmeester

- M. Schop – lid

- J.G.M. Tans – lid

- K. Lesterhuis - lid

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd. Voor de lopende zaken komen voorzitter, penningmeester en secretaris in de periode tussen de bestuursvergaderingen bijeen. Voor het beleid ten aanzien van COVID-19 is een ad hoc commissie benoemd.

Coördinatoren: 

- A.M. Hoedjes

- Veenstra-Jansma

De beide coördinatoren en hun vervangers vervulden hun taken op een voortreffelijke manier en ontvingen hiervoor vele blijken van dankbaarheid van de zijde van de gasten en hun nabestaanden. Tijdens de afwezigheid van Anita Hoedjes is tijdelijk Esther de Kort tot volle tevredenheid vanuit Omring gedetacheerd als interim-coördinator. Ook besteedden zij veel aandacht aan het wel en wee van vrijwilligers en verplegend personeel van Omring waardoor de “bijna thuis”-sfeer stond als een huis.

Professionele zorg

Thuiszorgorganisatie Omring leverde ook dit jaar weer de verpleegkundige zorg aan onze gasten. De dienstverleningsovereenkomst 2020 wordt in 2021 gecontinueerd met dien verstande dat de financiële verrekening is bijgesteld.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen Zorg aan Zee. Ook dit jaar waren zij weer onmisbaar.

Op 31 december 2020 had Stichting Zorg aan Zee Den Helder 153 vrijwilligers. Zorgvrijwilligers stonden de verpleegkundigen bij, voerden soms huishoudelijke werkzaamheden uit en hadden zo nodig een luisterend oor voor onze gasten en hun naasten. Kookvrijwilligers zorgden voor lekkere maaltijden. Daarnaast waren er vrijwilligers die op een andere manier hun werkzaamheden vervulden zoals bij tuinonderhoud, bij de administratie, boodschappen doen, P.R. verzorgen, meewerken om het symposium en de herdenkingsbijeenkomsten te organiseren, enz.

Gedurende het jaar zijn basis- en verdiepingstrainingen door COVID-19 op een laag pitje komen te staan. Het jaarlijks symposium is niet doorgegaan. Als alternatief voor het eindfeest zijn de vrijwilligers rond Kerst extra verwend met een uitgebreid kerstpakket.

Financiën

Zie hieronder.

Nazorg, communicatie, en relaties en ondersteuning

Nazorg

Vanwege COVID-19 konden de jaarlijkse herdenkingen voor nabestaanden van overleden gasten geen doorgang vinden. Zodra de beperkingen die gelden voorbij zijn, wordt gezocht naar een alternatief.

Interne communicatie

Ook hier moesten er alternatieven worden bedacht om de medewerkers geïnformeerd te houden over Zorg aan Zee, COVID-19 enz. Dit gebeurde noodgedwongen in kleine groepen of op individuele basis. Noodgedwongen zijn er meer nieuwsbrieven verstuurd en heeft het bestuur de medewerkers en vrijwilligers steeds per brief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en aanscherpingen in de maatregelen bij Zorg aan Zee.

Externe communicatie

In diverse weekbladen is berichtgeving verschenen over Zorg aan Zee. Speciale aandacht is besteed aan de werving van nieuwe vrijwilligers. Diverse pots op Facebook konden zich verheugen op een groot aantal likes en het aantal volgers groeit nog steeds.

Relaties en ondersteuning

Diverse middenstanders en bloembollenbedrijven  stelden wederom belangeloos producten en bloemen ter beschikking. Tevens ondersteunen veel particulieren de stichting met giften.                        

Pand/Veiligheid

Periodieke keuringen van BMI en brandblusmiddelen is uitbesteed aan een extern bedrijf en op orde. Hetzelfde geldt voor de keuring op legionella in de waterleidingen.

In 2020 is ook een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opgesteld, samen met hospice Schagen en Texel.

Resumé

Uit bovenstaande blijkt dat 2020 een jaar is dat we niet snel zullen vergeten. Een spannend jaar vanwege COVID-19. De liefdevolle zorg en aandacht voor onze gasten is echter nooit in het gedrang geweest en wordt met onverminderd enthousiasme en professionaliteit gegeven door de vrijwilligers en medewerkers. Met bewondering en respect kan worden geconstateerd dat zij alweer het verschil maakten.

HET JAAR 2020 IN CIJFERS

Bezetting 2020

2016 - 77 gasten opgenomen en 76 overleden.

2017 - 63 gasten opgenomen en 57 overleden.

2018 - 93 gasten opgenomen en 85 overleden c.q. naar huis of overgeplaatst.

2019 - 117 gasten opgenomen en 117 overleden c.q. naar huis of overgeplaatst

2020 - 108 gasten opgenomen en 106 overleden c.q. naar huis of overgeplaatst.  

Gegevens over de opgenomen gasten

Aanmelding via

Huisarts             63

Thuiszorg            0   

Ziekenhuis         42

Overig                  3

Geslacht

Vrouwen             66

Mannen              42

 

Opnameduur

Het totaal aantal verpleegdagen over 2020 kwam op 2.447 (2019 = 2.843) dagen. Na een duidelijke stijging in 2019 ivm uitbreiding naar 10 bedden speelt in 2020 de Covid-19 een negatieve rol op de bezetting minus ca. 400 dagen.

Voor de bezetting gaan wij uit van 7 bedden is 100%, de overige 3 bedden zijn gastzorg.

De gemiddelde bezetting over het gehele jaar 2020 is 98.73% (2019 = 103.0%)

De gemiddelde opnameduur in 2020 was ca. 23 dagen. De langste periode was ca. 21 weken (149 dagen) en de kortste opname was 1 dag.


Per 31 december 2020 hebben we 7 gasten. In 2019 waren dit er 5.

Leeftijdsopbouw

                              2020                2019   

< 50 jaar                   1                      4      

51 – 60 jaar              11                    10

61 – 70 jaar              18                    19

71 – 80 jaar              30                    37

81 – 90 jaar              30                    26

> 90 jaar                  18                     21

Woonplaats

                                2020                2019

Den Helder               69                    80

Huisduinen                 0                      2                                          

Julianadorp                15                   16                  

Hollands Kroon           7                      8                  

Schagen                       1                      1                             

Wieringen                    5                      1                             

Callantsoog                  4                      4

Den                              1                      1

Overig                          6                      4      

Gastzorg         

Na een start met Gastzorg in 2018 en een aanzienlijke stijging in 2019 is er een daling in 2020 welke wordt veroorzaakt door Covid-19. In 2020 hebben we het besluit genomen om tijdelijk geen gastzorg te bieden ivm de extra druk en zorgaanpassingen tbv Covid-19. Dit vind duidelijk zijn weerslag in de bezetting. Op 31 december 2020 is er nog 1 gast.

Aantallen:      

2018     7 gasten.

2019    23 gasten.

2020    17 gasten

 

Thuisinzet

 Eind 2014 is Hospice Den Helder gestart met "Thuisinzet". In enkele gevallen werd de gast daarna nog opgenomen in het Hospice. Voor de invulling van de thuisinzet hebben wij een goed overleg met de  Omring.


Aantal inzetten:         

2015                36

2016                31

2017                30

2018                23       

2019                  5

2020                  0                   

De thuiszorg is in 2019 behoorlijk terug gelopen en in 2020 geheel gestopt. Hier speelt ook duidelijk Covid-19. Tijdens deze periode willen wij onze vrijwilligers hiermee niet extra belasten. 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020

BALANS PER 31 DECEMBER  2020

Activa                                                                                                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaste activa                                       31-12-2020                31-12-2019

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en

Terreinen                                           €  1.185.103               € 1.236.903

Inventaris                                           €               2               €               2

Vervoermiddelen                               €         4.000               €               0         

 

Vorderingen

Nog te vorderen bedragen                 €       30.732               €      13.321

Rente                                                  €                0                €          386

 

Debiteuren                                         €       27.500               €      48.154

 

Liquide middelen

Kas                                                     €          2.696               €        2.597                         

ING Rekening-courant                      €         52.672               €      40.014

RABO Rekening-courant                  €            7.548               €        3.618

ING Spaarrekening                            €       499.708               €    450.000

RABO spaarrekening                        €        230.000               €    175.000

 

                                                           €     2.039.961               € 1.969.995       

                                                            =========               =========

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Passiva                                              31-12-2020                 31-12-2019

 

Vermogen

Algemene reserve                              €   1.962.484              € 1.907.728

Bestemmingsreserve

 opleidingen                                       €          5.000              €      10.000

 

Totaal Vermogen                               €     1.967.484              € 1.917.728

 

Voorzieningen

Voorziening voor

  groot onderhoud                              €        40.000               €      20.000

 

Kortlopende schulden

 Overige schulden                              €        32.477               €      32.267

                                                                                                                      

 

                                                           €   2.039.961                  € 1.969.995       

                                                           =========               =========

Staat van baten en lasten boekjaar 2020

                                               Realisatie        Begroting       Realisatie             Begroting

                                               2020                2020                2019                2021   

 

Totaal Baten                        467.970          438.700           542.318             463.000                                            

 

Totaal bedrijfskosten         412.921          422.000           479.687             422.000

 

 

Rentebaten                             -  292                  100                 393               -  1.000

                                                                                              

 

Resultaat                                54.757             16.800             63.024               40.000

                                            ======           ======          ======            ======

 

Resultaat voor                      107.557             78.800            124.824               92.000         

 afschrijvingen                     

 

Het bestuur stelt voor het resultaat 2020 als volgt te bestemmen.

Het resultaat van 2020 ad € 54.757 wordt als volgt verdeeld:

Toegevoegd aan de algemene reserve € 54.757.

 

TOELICHTING OP BEGROTING 2021

Opbrengsten                               €   463.000

Op basis van de gegevens 2019 en 2020 en onze verwachting voor 2020 zijn de opbrengsten vastgesteld.

Het enige vaste gegeven hierin is de post Bijdrage Ministerie van VWS ad € 277.000.

Dit bedrag is vastgesteld op basis van de aangeleverde gegevens 2017/2019.

Bedrijfskosten                                    €  422.000

Deze zijn vastgesteld op basis van de gegevens 2019 en 2020 alsmede de verwachtingen voor 2021.

Rentebaten                                         €    - 1.000

Door de banken wordt geen rente meer vergoed op de rekening-courant en op de spaargelden wordt ivm saldo een negatieve rente berekend.

Resultaat                                            €    40.000

Het resultaat staat duidelijk onder druk i.v.m. verlaging bijdrage zorgverlener. De kosten blijven op hetzelfde niveau, maar hebben wel onze voortdurende aandacht nodig,

 

Ondertekening:

 

Getekend op origineel.

A.W.P. Nieland                      R.J.A.M. Ramaekers              A. Kisteman

Voorzitter                               Secretaris                                Penningmeester

 

 

                                                                      

 

 

 

Copyright 2022 Zorg aan Zee