AVG Privacy Wet

Privacy beleid Zorg aan Zee

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Zorg aan Zee hecht veel belang aan privacy en zal dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. In dit beleidsdocument (volgens en in overeenstemming met de nieuwe Europese privacywet AVG, ingegaan per 25 mei 2018) willen wij u hier nader over informeren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van deelnemers aan en belangstellenden voor educatie en scholingen. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens van medewerkers voor het uitvoeren van een adequate financiële en personele administratie.

De werkelijke grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat dit nodig is:

1. Voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen om een overeenkomst te sluiten (zoals bij de zorg- en verblijfsovereenkomst bij opname in Zorg aan Zee en de vrijwilligersovereenkomst);

2. Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen opgelegd vanuit bijvoorbeeld de zorgverzekeringswet:

3 Voor onze bedrijfsvoering voor zover de wet en de privacy dit toelaten.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden onder meer door Zorg aan Zee verwerkt bij:

• Uw registratie voor zorg en ondersteuning bij Zorg aan Zee en de uitvoering daarvan;

• Registratie van contactgegevens van door u opgegeven naasten om zorg- gerelateerde zaken af te stemmen en te informeren;

• Het bijhouden van een medisch dossier door de zorgprofessional op locatie;

• Sollicitaties, starten van een arbeidsverhouding of vrijwilligerswerk en u op de hoogte houden van de voortgang hiervan;

• Deelname aan of belangstelling voor één van onze scholingen of bijeenkomsten;

• Een verzoek tot contact, een vraag of klacht via de website, social media, e-mail, per post of telefonisch;

• Het beheer van onze financiële administratie om te voldoen aan financiële en wettelijke verplichtingen;

De gegevens die worden verwerkt

Zorg aan Zee verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien noodzakelijk. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

• Voor- en achternaam;

• Straatnaam;

• Postcode en woonplaats;

• Telefoonnummer/mobielnummer;

• E-mailadres;

Indien van toepassing verwerken wij ook:

• Bankrekeningnummer;

• Geboortedatum;

• Geboorteplaats;

• Verzekeringsgegevens;

• BIG-registratie;

• Curriculum vitae (alleen voor sollicitanten/medewerkers);

• Beeldmateriaal (foto’s/video’s);

• Informatie die u zelf verstrekt, zoals op formulieren;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Persoonsgegevens over ras, religie en seksuele voorkeur worden in principe niet geregistreerd. Deze bijzondere persoonsgegevens worden – met uw toestemming – alleen 

Geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Zorg aan Zee houdt een medisch dossier bij om goede zorg te kunnen bieden.

Delen met anderen

Zorg aan Zee verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden met uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. We verwijderen persoonsgegevens zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens bewaren wij zeven jaar op grond van een financiële en/of fiscale verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering persoonlijk of schriftelijk kenbaar maken bij de coördinatoren van Zorg aan Zee.

Beveiliging

Zorg aan Zee neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@zorgaanzee.nu

Bij een onverhoopt datalek wordt ogenblikkelijk actie ondernomen om dit te verhelpen.

 

 

 

 

 

Copyright2023 Zorg aan Zee